TARA HOLDING

GENEL  BİLGİLER

Tara Holding Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Odası 337964 No’lu kaydıyla Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, ENKA 2 Binası, No: 8, Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket Yönetim Kurulu Mehmet Sinan Tara, Ceyda Lale Tara, Agah Mehmet Tara, Leyla Tara Suyabatmaz ve Yasemin Zeynep Keyman olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Sermaye Yapısı:
Şirketin sermayesi 825.000.000-TL (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 825.000.000 (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar Sermaye Tutarı Yüzdesi
Yalta Yatırım Holding A.Ş. 413.593.870 %50,1325
Ceyda Lale Tara 137.135.520 %16,6225
Yasemin Zeynep Keyman 137.135.305 %16,6225
Leyla Tara Suyabatmaz 137.135.305 %16,6225
TOPLAM 825.000.000 %100

Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde kuruluş amacı şu şekilde açıklanmıştır;

“Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde halletmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.”

Kuruluş amacına uygun olarak şirket, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin 2022 yılı sonu itibarıyla %49,80 oranıyla en büyük ortağı konumdadır.

ENKA Grubu Hakkında Genel Bilgi

Günümüzde 50’den fazla şirket ve sene sonu itibarıyla 20.000’den fazla çalışanı ile birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ENKA Grubu’nun temelleri, 1957 yılında Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından ENKA Kollektif Şirketi’nin kurulması ile atılmıştır.

1950’li ve 1960’lı yıllarda şirket, Türkiye’deki sanayileşme hamlesi ile birlikte yurtiçinde birçok endüstri tesisi, yol, köprü ve limanın inşası faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 1967 yılında, anonim şirket statüsüne geçen şirketin unvanı “ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.

1970’li yıllarda şirket, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerindeki faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda şirket tarafından gerçekleştirilen ilk proje Bingazi’deki çimento fabrikasının inşası olmuş ve bu fabrikayı farklı ülkelerde gerçekleştirilen birçok üretim tesisi, yol ve köprü inşası takip etmiştir. Aynı dönemde yurtiçinde de Tunçbilek Termik Santrali’nin inşası faaliyetlerini üstlenmiş ve böylelikle enerji sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Bu dönemde şirket, bünyesindeki özelleşmiş grupları ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketler haline getirmiş ve bu kapsamda Çimtaş, Titaş ve Kasktaş kurulmuştur. Bu sayede ENKA Grubu operasyonlarını holding düzeyinde yürütmeye başlamış ve 1972 yılında ENKA Holding A.Ş. kurulmuştur.

1980’li yıllardan itibaren şirket Rusya ve bazı Balkan ülkelerinde enerji ve perakende mağazacılık alanlarında uzun soluklu projelere başlamış ve bu atılım 1990’lı yıllarda da devam etmiştir.

ENKA İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi (ENKA Holding) ile devralma yolu ile birleşmiştir. 29 Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ENKA Holding’in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası ENKA İnşaat bünyesi altında toplanmıştır. Bu sebeple 2002 yılından itibaren ENKA İnşaat aynı zamanda ENKA Grubu’nun holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Günümüzde ENKA Grubu, Türkiye ve dünyada yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte, Rusya’da sahibi olduğu A sınıfı ofis binalarını ve alışveriş merkezlerini yönetmekte ve ticari faaliyetler alanında iş makineleri, kaldırma ekipmanları ve endüstriyel ürünlerde dünyanın güvenilir markalarının dağıtımını yapmaktadır.

MALİ HAKLAR

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Organı üyelerine, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ENKA, standartlara uygun, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak ve inşa etmek misyonu ve dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Şirketin tasarım ve inovasyon kültürünü sürdürmek amacıyla 7 yıl önce Merkez Ofis’te kurulan Tasarım Merkezi ile ENKA, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu unvana layık görülen ilk Türk inşaat firmasıdır.

Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam 12 tasarım projesi yürütülmüştür. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan, toplam 142,6 milyon TL üzerinde bütçe ayırmıştır. Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli etkenin çalışanları olduğunun farkında olan ENKA, 220 kişiden oluşan Tasarım Merkezi çalışanlarının çeşitli konferans, sempozyum ve eğitim faaliyetlerine katılımını desteklemektedir.

2022 yılı içerisinde Çimtaş Çelik AR-GE Merkezi; projelerinde görev alan 43 kişilik ekibiyle yıl içinde 3 farklı proje yürütmüştür. Toplam AR-GE Bütçesi 32 milyon TL’yi bulan Çimtaş Çelik’in AR-GE projelerinde; petro-kimya, doğal gaz tesislerinin, mega ve özel yapıların üretiminde kullanılan sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması için proses, metot, üretim yöntemi ve aparat tasarımı ile geliştirilmesi görevleri başarıyla tamamlanmıştır.

Cimtas Ningbo AR-GE projelerinde görev alan 14 kişilik ekibiyle toplam bütçesi 14,5 milyon TL’yi bulan 5 farklı proje yürütmüştür. Kasktaş ise 32 kişiden oluşan ve toplam bütçesi 6,2 milyon TL’yi bulan Tasarım Merkezi ile altısı uygulama projesi olmak üzere yedi proje gerçekleştirmiştir.

ENKA projelerinde, sahada tespit edilebilecek uygunsuzlukların, imalat kontrol listelerinin, eksik işlerin ve saha gözlem faaliyetlerinin takibini çevrim içi ortamda gerçekleştirmek amacıyla, “Autodesk BIM 360 Build” yazılım ürünü kullanıma alınmıştır.

ENKA DENETİM YÖNETİMİ PLATFORMU – AUDIT MANAGEMENT SYSTEM (AMS)

ENKA, tüm denetimlerin sistematik bir biçimde yönetilmesi, bulguların izlenebilirliğinin sağlanması ve standart şekilde raporlanması amacıyla kendi iç kaynaklarını kullanarak “ENKA Denetim Yönetimi Platformu” yazılımını geliştirmiş ve kullanıma almıştır.

ENKA Tasarım Merkezi mühendislerinden Görkem Zengin’in “Ankara Bölgesindeki Kombine Çevrim Santrali için Islak Soğutma Kuleleri ve Hava Soğutmalı Kondenserlerin Tekno-Ekonomik Karşılaştırması” başlıklı makalesi 22 Nisan tarihinde Uluslararası Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nda (ISEMAS) yayımlanmıştır.

2022 yılında Tasarım Merkezi’nde yürütülen “Beton Sıcaklık Ölçüm Cihazı ve Beton Dayanımı Tahmin Sistemi Tasarımı” isimli proje kapsamında MEF Üniversitesi ile iş birliği yapılmıştır. Proje kapsamında Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Bekmezci ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan iş birliği sonucunda proje için faydalı model ve patent başvuruları yapılmıştır.

RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket bünyesinde “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” oluşturulmamıştır.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle, kendileri veya başkaları adına yaptıkları herhangi bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirket’in karşılaştığı temel riskler ve bu risklerin yönetimiyle ilgili politikalar, Bağımsız Denetim Raporu’nun 33. dipnotunda aşağıdaki başlıklarla detaylı olarak verilmiştir.

  • Sermaye yönetimi
  • Faiz oranı riski
  • Yabancı para riski
  • Kredi riski
  • Likidite riski

DİĞER  HUSUSLAR

  • Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.
  • Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
  • Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.